«

»

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 5 พ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) ให้กับครูโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อ.ประภาส ทองรัก อ.โอม สถิตยนาค และ อ.ธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42518
ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/BkmmCZ

Print Friendly, PDF & Email