«

»

พ.ย.
18

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Nanotechnology-based membrane for water treatment ” โดย ดร.วรายุทธ สะโจมแสง

20161118chem_14งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วรายุทธ สะโจมแสง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อม หน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อ “Nanotechnology-based membrane for water treatment ” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย 2559 เวลา 10.30-12.00 น ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43143

Print Friendly, PDF & Email