«

»

พ.ย.
13

โครงการดูงานและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

20161108sci_02ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมเดินทางกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการดูงานและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ณ National Institute of Technology (Kagawa College), Kyoto Institute of Technology (KIT), Kyoto University, Nagoya University และ Meijo University

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43189

Print Friendly, PDF & Email