«

»

ก.พ.
10

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0 และ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45991

Print Friendly, PDF & Email