«

»

มี.ค.
07

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาประยุกต์

a3-1-2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
วันที่ 30 เมษายน 2560 สอบ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

*สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา ชีววิทยา หรือชีววิทยาประยุกต์ หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการับรองจากทางรายการ

*แผน ก แบบ ก 1 สำเร็จปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรือเทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

* มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามการพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรและคณะให้ความเห็นชอบ

* มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25549

วิธีการคัดเลือก

*โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ภาษาอังกฤษ    Master of Science Program in Applied Biology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อภาษาไทย       วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Master of Science (Applied Biology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         M.Sc. (Applied Biology)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
*1 แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 38 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

-   แผน ก แบบ ก1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   5 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก                                 – หน่วยกิต
  3. วิทยานิพนธ์                                       36 หน่วยกิต

-  แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เป็นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร  

  1. หมวดวิชาบังคับ                                8 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก                                 18 หน่วยกิต
  3. วิทยานิพนธ์                                       12 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร
จุดเด่นของหลักสูตรคือการผลิตบุคลากรด้านชีววิทยาประยุกต์ที่มุ่งเน้นวิชาชีพด้านชีววิทยาประยุกต์ สามารถทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และสถานประกอบการ รวมทั้งมีการนำโจทย์จากสถานประกอบการมาร่วมทำวิจัยกับอาจารย์ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น Project Based Learning, Problem Based Learning และ STEM ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ มีความสามารถและความพร้อมเข้าสู่อาชีพ สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณค่า ให้บริการงานวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

appliedBio

*มีทุนในการทำวิจัยโดยติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง

*มีทุนให้นักศึกษาทำงานร่วมกับสถานประกอบการ

*มีทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-4177, 4180  02-459-4180 www.sci.rmutt.ac.th  www.facebook.com/BiologyRmutt

bio2

Print Friendly, PDF & Email