«

»

มี.ค.
03

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

20170302physics_02ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46386

Print Friendly, PDF & Email