«

»

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา


ขยายเวลาbanner20170309

NameSizeHits
NameSizeHits
1. รายละเอียดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา137.5 KiB605
2. กำหนดการดำเนินโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา108.8 KiB483
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา59.0 KiB384
4. แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิจัย54.5 KiB414

กำหนดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2560
จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 6 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2560
เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยผู้สมัครส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บรรจุข้อมูล 1 แผ่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
หมดเขต รับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 – 9.30 พิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา 09.30-16.00 ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ (ห้อง ST-1 906)
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์ (ห้อง ST-1 301)
3. กลุ่มเคมี (ห้อง ST-1 601)
4. กลุ่มชีววิทยา (ห้อง ST-1 501)
5. กลุ่มฟิสิกส์ (ห้อง ST-1 701)
เวลา 16.30- 17.00 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ
1. ทุกโครงงานที่เข้าร่วมประกวด นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation โดยนำเสนอด้วย power point ทีมละ 15 นาทีและตอบคำถามคณะกรรมการ 10 นาที
2. โครงงานที่เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยสมาชิกไม่เกิน 3 คน
3. รายละเอียดการจัดโครงการ ดูที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.sci.rmutt.ac.th โทร. 0 2549 4156 – 7 โทรสาร. 0 2549 4159

รายละเอียดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นโครงงานจาก 5 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
2.2 กลุ่มคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มเคมี
2.4 กลุ่มชีววิทยา
2.5 กลุ่มฟิสิกส์

3. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยสมาชิกไม่เกิน 3 คน

4. วิธีการดำเนินการแข่งขัน
4.1 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์ www.sci.rmutt.ac.th และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด ภายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถส่งได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
· ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
· ส่งทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com
· ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2549 4159 หรือ 0 2577 5046
· ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.rmutt.ac.th/ และ http://www.rmutt.ac.th
หรือ โทร. 0 2549 4156-8
4.2 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรูปแบบ Oral Presentation โดยนำเสนอด้วย power point ทีมละ 15 นาทีและตอบคำถามคณะกรรมการ 10 นาที ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ดังนี้
1. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์
3. กลุ่มเคมี
4. กลุ่มชีววิทยา
5. กลุ่มฟิสิกส์

5. รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 15 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

หมายเหตุ
1. ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง หากคะแนนอยู่ในช่วงต่อไปนี้
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 90 -100 คะแนน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 80 – 89 คะแนน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 60 – 79 คะแนน
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา

contest2017

Print Friendly, PDF & Email