«

»

มี.ค.
31

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

2017033021stcentury_15ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะอาชีพและการเรียนรู้ รวมถึงเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากปราชย์ชาวบ้าน การเรียนรู้วิถีการลงแขก รวมถังการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปของกิจกรรมระดมสมอง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46986

Print Friendly, PDF & Email