«

»

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

20170425bio_06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” โดยมี ดร.อารณี โชติโก และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 มทร.ธัญบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49213

Print Friendly, PDF & Email