«

»

เม.ย.
28

โครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”

20170428คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน” ให้กับอาจารย์ภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการออกข้อสอบ” และ “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน” ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49276

Print Friendly, PDF & Email