«

»

พ.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้
20170509KM_02- กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” โดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข


20170509KM_31- กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1- Q2”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50376

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*