«

»

ส.ค.
20

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาฟิสิกส์

20170820-physicsงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีอาจารย์ดุษณา อารี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาษาไทยเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53555

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*