«

»

ส.ค.
31

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20170831comsci_34คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประธานกรรมการ) ผศ.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรรมการ) และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54306

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*