«

»

ก.ย.
08

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD)

20170908CEERDคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD) ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกการตระหนักรู้ของนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน เช่น การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะแก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิ CEERD สนับสนุนให้ทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54558

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*