«

»

ก.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ส จังหวัดนครนายก และการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55203

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*