«

»

ต.ค.
20

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

20171020comsciสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี ของสาขาฯ จำนวน 80 ราย และอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

ภาพบรรยากาศเพ่ิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55904

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*