«

»

พ.ย.
09

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

20171109TICSTคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56270

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*