«

»

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

jobsci12-2017

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
99.5 KiB
92 Downloads
Details...

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้  

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
1.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน  1  อัตรา
1.2  เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน  35  ปี
1.3  มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1.4  มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
1.5  เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
1.6  มีความรู้ความเข้าใจในบริหารงานทั่วไป และบริหารจัดการงานทั่วไปได้ดี
1.7  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
1.8  ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่ เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.9  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
1.10 ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา                                    3  ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                              3  ฉบับ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             3  ฉบับ
4.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน               3  รูป
5.  ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา                                3  ฉบับ
6.  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)                                3  ฉบับ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12120   โทร. 0 2 549 4154 

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  12  ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22  ธันวาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 25  ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี

ประกาศผลสอบ     วันพุธที่  27 ธันวาคม  2560

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*