«

»

ม.ค.
05

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Pksci-01-e1515124493152สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1599/2560 เรื่องการแต่ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพระดับสากล ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ประกาศรับสมัคร262.1 KiB124
2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ166.2 KiB123
3. เอกสารหมายเลข 1-9264.7 KiB125

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*