«

»

ม.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย

20180127stem_09ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สพฐ.เพื่ีอส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานวิัจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59108

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*