«

»

ก.พ.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59510

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*