«

»

ก.พ.
09

การประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3

20180207ic3_12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ที่ร่วมสอนในรายวิชา IC3 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59882

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*