«

»

มี.ค.
06

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci20180306

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (182.8 KiB, 174 downloads)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การรับสมัคร
วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  2561 ถึงวันที่ 22  มีนาคม  2561 (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4154
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200  บาท  ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่รับสมัคร
(1)  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ฉบับ
(2)  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
(3)  หลักฐานทางการศึกษาสำเนาใบปริญญาบัตร  หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก หรือ หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ซึ่งวันอนุมัติต้องอยู่ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก  จำนวน  1  ฉบับ
(4)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
(5)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
(6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
(7)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
(8)  สำเนาหลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามที่แนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 1 ฉบับ  เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา
(9)  เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ยื่นสำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ (สด.8) หรือ (สด.43) หรือ หลักฐานอื่นที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอำเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9 หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่กำกับไว้ด้วย เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน                                                                                                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงานสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
…………………………………………………………..

กลุ่มงาน             บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง             นักวิชาการศึกษา                เลขที่ตำแหน่ง  69
หน่วยงานที่บรรจุ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  1   อัตรา
อัตราค่าจ้าง         18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  2  ปี
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลได้
5. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1  จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
1.2  ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
1.3  ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
1.4  จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการสารเคมี เกี่ยวกับสารเคมี
1.5  จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครื่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
1.6. ให้บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง
1.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
9. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม

คุณลักษณะที่ต้องการ
1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
4. เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน
5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
7. เป็นผู้ที่มุ่งส่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
8. เป็นผู้มีแนวคิด ทัศนคติที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการณ์ไกล
9. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*