«

»

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

20180509chem

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมควรตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี
๑. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๓. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี
ตามกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี (1.2 MiB, 65 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*