«

»

ต.ค.
09

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181009math_36นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายกิตติชัย พุ่มไม้นางสาววราภรณ์ กล่ำคำและนางสาวดวงสุดา ผลบุญ ได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/1และนำเสนอสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา6/2โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย อาจารย์ผู้สอน ดร.กมลรัตน์. สมบุตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นมีความน่าเรียนน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69963

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*