«

»

มี.ค.
09

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

bannerscibandit2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีประยุกต์https://goo.gl/forms/YoKVg3Ni3lr1AqnH2

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์https://goo.gl/forms/pxQeRbwYAM1UEBAz1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://goo.gl/forms/2b4x0zTouUBWh0xI2

สาขาวิชาเคมี https://goo.gl/forms/lfSzN1YNGGmOEquw2

สาขาวิชาชีววิทยา https://goo.gl/forms/4gPaRh9wHF2DaKDv1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ https://goo.gl/forms/IQ6neOt7bgfrsgsH3

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ https://goo.gl/forms/qC2z8w7rZSSD1kkQ2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/byCnOqlXkdOkns8q1

สาขาวิชาสถิติ https://goo.gl/forms/aJ8uTNR4hwQqt5Em1

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*