«

»

มี.ค.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

20190315TQR_40คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Qualifications Register) ระยะที่ 2 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning outcome และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curriculum Mapping ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75277

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*