«

»

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี นิทรรศการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม “บัวสายพันธ์ไทย” บูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดโปสเตอร์โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และการตอบคำถามชิงรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75334

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*