«

»

พ.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ActiveLearning-KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำบติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 โดยมีผู้แทนคณะ คือ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการนำ Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

20190523ActiveLearning _02 20190523ActiveLearning

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*