«

»

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

 

innovation contest2019

ดาวน์โหลดเอกสาร

NameSizeHits
NameSizeHits
1. กำหนดการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9102.0 KiB145
2. เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9195.9 KiB248
3. ตัวอย่าง ปกหน้า26.6 KiB126
4. ตัวอย่างปกใน21.4 KiB119
5. ประวัติย่อของคณะผู้จัดทำโครงงาน32.0 KiB101
6. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์16.1 KiB107
7. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ STEM16.1 KiB172

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี)

ประเภทโครงงาน 4 กลุ่ม ดังนี้

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์

2.2 กลุ่มคณิตศาสตร์

2.3 กลุ่มคอมพิวเตอร์

2.4 กลุ่ม STEM

จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด

1 ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

2 ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน ส่งรายชื่อได้เพียง 1 ทีม 1 โครงงาน

3 โครงงาน 1 โครงงานส่งประกวดได้เพียง 1 กลุ่มประเภทโครงงาน

4 รับสมัครจำนวนจำกัด 15 ทีม ต่อกลุ่มประเภทโครงงาน

วิธีการดำเนินการแข่งขัน

1 รับสมัครผ่านระบบ QR CODE เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
*ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีจำนวนทีมครบ 15 ทีม ต่อกลุ่มประเภทโครงงาน*

2 กรุณาส่งรูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sci.rmutt.ac.th)
โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK ขนาด 16 จำนวน 5 ชุด ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์
ภายในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ส่งผ่านทางไปรษณีย์ (*ยึดวันเวลาตามที่ประทับตราไปรษณีย์)

ที่อยู่     โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต. คลองหก อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี 12110

3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sci.rmutt.ac.th หรือ โทร. 0 2549 4156-8

รางวัลการประกวด

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 24 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

-รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร จำนวน 12 รางวัล (กลุ่มละ 3 รางวัล)

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกทีมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*