«

»

พ.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20190524Chemภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพิทยา แก้วกัลยา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โคทเท็คจำกัด(COLUMBIACHEMICAL’USA) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77375

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*