«

»

มี.ค.
23

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555
(The MOU between Rajamangala University of Technology Thanyaburi and the Hokkaido Information University on 12 March 2012)
การร่วมทำ Workshop ของนายกิตติ วิลัยหล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้ที่ได้รับทุน JASSO ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2555 ซึ่งผลการแข่งขันการประกวดเว็บไซด์นายกิตติ วิลัยหล้าได้รับรางวัลชมเชย
(Joint Workshop of Mr. Kitti Wilaila computer science student who received a JASSO scholarship in Japan. During 9-17 March 2555, which the result of Web site contest appreared that Mr. Kitti. Wilaila  yet received an honorable mention.)

ภาพการลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11266

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*