«

»

มี.ค.
30

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555 และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้แจ้งความประสงค์ที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 30 เมษายน 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวท.บ.สถิติ (ภาคปกติ)
2. สาขาวิชาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
3. สาขาวิชาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
4. สาขาวิชาวท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (ภาคปกติ)

ให้แจ้งความประสงค์ที่แผนกทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494156-7

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา (หรือ 5 ภาคการศึกษา) ขนาด A 4 จำนวน 1 ฉบับ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*