«

»

ก.ค.
10

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อุตสาหการ หรือใกล้เคียง  จำนวน 1 อัตรา

2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.  มีความละเอียดรอบคอบ

4.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน

5.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

6.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  2  ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2  ฉบับ

4.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว   2  รูป

5.  ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา รวม   2  ฉบับ

6.  สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร   2  ฉบับ

7.  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  2  ฉบับ

ผู้ใดสนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนกบุคลากร   ชั้น 2   อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี     จ.ปทุมธานี   โทร. 0 2549 4154

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน –  27 กรกฎาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่  30 กรกฎาคม  2555  เวลา  10.00 น..

ประกาศผลสอบ วันที่  31  กรกฎาคม  2555

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่  1 สิงหาคม  2555

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*