«

»

ก.ค.
13

โครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้ Alfresco และ Joomla ในการจัดการเนื้อหาและเอกสารได้จริง นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเนื้อหาและเอกสารในปัจจุบัน เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14015

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*