«

»

ก.ค.
16

การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ เอี่ยมประภา ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเรื่อง การนำความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดนิทรรศการคู่ขนานกับการประชุมภายใต้หัวข้อ Towards a Sufficiency Economy : a New Ethical Paradigm for Sustainability In Homage to The Philosophy on Sufficiency Economy : by His Majesty the King Bhumiblo Adulyadei ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

รูปภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7482

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*