«

»

ก.ค.
26

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วท.ม. (จุลชีววิทยา) หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
2.  ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาที่เกี่ยวข้อง  เหมาะสมกับตำแหน่ง
3.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
5.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา                                  2  ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                            2  ฉบับ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                          2  ฉบับ
4.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว                              2  ใบ
5.  ใบรับรองแพทย์  พร้อมสำเนา รวม                   2  ฉบับ
6.  สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร                 2  ฉบับ
7.  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)                              2  ฉบับ

ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งานบุคลากร  ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี   โทร. 0 2549 4154

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26  กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่  8  สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ วันที่   9  สิงหาคม 2555

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 10  สิงหาคม 2555

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*