«

»

ก.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTNC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4thRMUTIC)
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Print Friendly, PDF & Email