«

»

ส.ค.
02

ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา คตสำโรง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา คตสำโรง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประเภทการนำเสนอปากเปล่า (Oral)  จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาการปลูกข้าวนาหว่านด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดร่วมกับสารปรับปรุงดินชีวภาพ” ในการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรด้วยเครือข่ายทางวิชาการในเอเชียตะวันออก” และได้จัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิเศษ เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Print Friendly, PDF & Email