«

»

ส.ค.
19

โครงการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์

sci_02คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการฝึกทักษะรายวิชาสาหร่ายวิทยา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสาหร่ายทะเล ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาสาหร่ายทะเลตลอดจนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อการเพิ่มคุณค่าในทางเศรษฐกิจและการนำสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ภาพโครงการเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7720

Print Friendly, PDF & Email