«

»

พ.ย.
01

โครงการจัดการองค์ความรู้ KM (Knowledge management)

sci_47คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ในการจัดทำการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ RT- KM1 ประจำปีการศึกษา 2555 และ RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2555
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15144

Print Friendly, PDF & Email