«

»

ก.ย.
18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ITE-RMUTT_27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Project Program) จำนวน 18 คน เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 16  กันยายน – 4 ตุลาคม  2556
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16148

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาษาและศิลปวัฒนธรรมกันระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน
2. เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Institute of Technical Education College East (ITE) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาของทั้งสองประเทศ

 

Print Friendly, PDF & Email