«

»

ธ.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

sci_02นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ การฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17468

Print Friendly, PDF & Email