«

»

ธ.ค.
18

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ: หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้น

sci_12งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลโดย อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัครงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และจัดกิจกรรมกับนักศึกษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17659

Print Friendly, PDF & Email