«

»

ม.ค.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

sci_10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คุณจิตรคุปต์ ทองขาม  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ บริษัท เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด โดยมี ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ร่วมในการลงนามในครั้งนี้ด้วย
ภาพพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=18050

Print Friendly, PDF & Email