«

»

ม.ค.
28

นักศึกษานำเสนอในหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น

2014-01-26-stem_28คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556 และได้จัดให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18649

Print Friendly, PDF & Email