«

»

ก.พ.
11

ผลการคัดเลือกการแข่งขัน Autonomous Flying Robot

S__2121796มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับ Okinawa National College of Technology (ONCT) ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตกลงเสนอรูปแบบการแข่งขันใหม่โดยให้สร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ผ่านการจัดการอบรมจากทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และการสร้างความร่วมมือระดับอุดมศึกษาทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขัน Autonomous Flying Robot ร่วมกันสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อเลือกตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแข่งขัน Autonomous Flying Robot รอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ คะแนนทักษะโปรแกรมมิ่ง (70%) คะแนนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (30%) รวมคะแนน (100%)

1

ราวารินทร์ โค่นบ่อรัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65.00

24.67

89.67

2

สุรัตน์ สุ้นทอง วิศวกรรมศาสตร์

56.00

23.00

82.00

3

อภิรักษ์ แก้วกำเนิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60.00

17.00

77.00

4

ชัชชัย เทพไกรลาส วิศวกรรมศาสตร์

52.00

26.00

75.00

ภาพบรรยากาศในการแข่งขันรอบคัดเลือก

Print Friendly, PDF & Email