«

»

มี.ค.
06

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมีจัดโครงการการถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนแก่ชุมชนคลอง 7 เทศบาลตำบลธัญบุรี
ณ ศาลาประจำหมู่บ้านแก้วขวัญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและอันตราย
จากสารปนเปื้อนที่พบในพืชผัก ผลไม้และอาหาร  วิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชผัก ผลไม้และอาหาร
เทคนิคการเลือกและการล้างพืชผัก ผลไม้ อาหาร เพื่อลดปริมาณและความเป็นพิษของสารปนเปื้อน
และ การทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆ ในพืชผักผลไม้และอาหาร

chemistry2014March02

Print Friendly, PDF & Email