«

»

มี.ค.
12

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2557

Print Friendly, PDF & Email