«

»

เม.ย.
10

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_31คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นหรับหรับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโดย Cloud Storage โดยใช้ One Drive และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Alfresco โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมี่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc 1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20669

Print Friendly, PDF & Email